Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na III sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 08.01.2019 Zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
  1. prezentacja prognozy finansowej,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały
   o wieloletniej prognozie finansowej,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019:
  1. prezentacja projektu budżetu na 2019 r.,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.,
  3. przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji rady,
  4. dyskusja nad projektem budżetu.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 r.
 9. Przyjęcie planów pracy na 2019 r.:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Lokalnego,
  3. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  4. Komisji Budownictwa i Infrastruktury,
  5. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
  6. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jabłonna na 2019 rok,
  2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik