Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Otwarty konkurs ofert nr 2 na...

Aktualności

Otwarty konkurs ofert nr 2 na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku - kultura

Otwarty konkurs ofert nr 2 na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku - kultura

Opublikowano: 09.01.2019 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku
Celem konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jabłonna poprzez udzielenie dotacji na ich realizację w wysokości maksymalnie do 94% całkowitego kosztu zadania.
 
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), które statutowo działają w dziedzinie objętej konkursem, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Jabłonna, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania.
 

Zadanie 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

  1. inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Gminy, Centrum Kultury Gminy Jabłonna oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie,
  2. organizacja imprez kulturalnych na terenie poszczególnych miejscowości, sołectw na terenie Gminy,
  3. pomoc w organizacji imprez cyklicznych realizowanych na terenie Gminy,
  4. ochrona miejsc pamięci, dóbr kultury dziedzictwa narodowego,
  5. rozwój projektów z zakresu edukacji kulturalnej (w tym wydawniczych i promujących czytelnictwo), ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz seniorów,
  6. tworzenia opracowań, wydawnictw, folderów na temat kultury i historii Gminy Jabłonna i osób związanych z Gminą Jabłonna.

Zadanie 2. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

  1. wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, twórczego myślenia i rozbudzania zainteresowań naukowych,
  2. kształtowanie postaw społecznych,
  3. edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
  4. prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń dla osób starszych.

 

Treść ogłoszenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [473.07 KB]

Wzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [93.62 KB]

Wzór umowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [683.80 KB]

Wzór sprawozdania, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [276.50 KB]