Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 05.03.2019 Zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Wójta Gminy nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Jabłonna.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jabłonna na lata 2019-2023,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Piotrków Drugi stanowiących własność Gminy Jabłonna,
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XX/138/2016 z dnia 05.07.2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  5. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2019 rok”,
  6. w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
   i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jabłonna do organu regulacyjnego,
  7. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Jabłonna na lata 2019 do 2021",
  8. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
   i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
  9. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
  10. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019,
  11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik