Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na V sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 05.04.2019 Zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty Lubelskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych
  z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w 2018 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna,
  2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jabłonna na lata 2019-2022,
  3. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
   z dotychczasowym Dzierżawcą,
  5. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonna,
  6. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019,
  7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik