Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA...

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Opublikowano: 03.06.2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Jabłonna z wnioskiem o dokonanie wyboru 1 ławnika na kadencję 2020-2023 dla Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.

            Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy Jabłonna po 30 czerwca 2019 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:        
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

 

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA”

– w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30;
wtorek: 9:00-17:00 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 561 00 77

Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jabłonna www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl w zakładce „Aktualności” oraz na stronie internetowej urzędu poniżej.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [226.73 KB]

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [122.79 KB]

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [119.01 KB]

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA NA KADENCJĘ 2020-2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [279.60 KB]

FORMULARZ KRK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [32.90 KB]