Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 18.06.2019 Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Raport o stanie Gminy Jabłonna za 2018 r.:
  1. Debata nad raportem o stanie Gminy Jabłonna za 2018 r.,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja o stanie mienia w 2018 r. - przedłożone przez Wójta Gminy:
  1. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii
   o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2018 r., przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2018 r. oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jabłonna,
  3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2018 r.,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2018 r.,
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium
   z wykonania budżetu za 2018r.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
   z dotychczasowym Dzierżawcą,
  2. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
   w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna,
  3. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych
   w Czerniejowie oraz placu zabaw w miejscowości Chmiel Pierwszy,
  4. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Jabłonna,
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 maja 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla fragmentów miejscowości Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel – Kolonia, Czerniejów, Czerniejów  – Kolonia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna  – Majątek, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Tuszów, Wierciszów,
  6. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019,
  7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik