Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje z organizacjami...

Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Opublikowano: 04.10.2019 Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna, w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Formą konsultacji jest:

  • złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,
  • złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,

Opinie co do treści projektu uchwały przesyłane są:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: bryda@jablonna.lubelskie.pl,
  • w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22,
    23-114 Jabłonna-Majątek.

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 4 października 2019 r. do dnia
11 października 2019 r.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w §6 lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanymi projektami.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pan Hubert Bryda – pracownik Urzędu Gminy Jabłonna.

Projekt uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [158.59 KB]