Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na X sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 15.10.2019 Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2019 r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się X sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Jabłonna z działalności i realizacji budżetu za I półrocze 2019r.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
  2. w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Jabłonna i Gminą Głusk dotyczącego częściowego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  4. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „ Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym oraz nadania statutu Klubu,
  5. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Jabłonna,
  6. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
  7. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat,
  8. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym Dzierżawcą,
  9. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym Dzierżawcą,
  10. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym Dzierżawcą,
  11. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
  12. w sprawie wyboru ławnika da Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję w latach 2020-2023,
  13. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
  14. w sprawie zmian w budżecie,
  15. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik