Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 20.11.2019 W dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jabłonna w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Jabłonna w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania i za 2018 r.
 7. Informacja Wójta Gminy Jabłonna na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia za rok 2018.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
 10. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Jabłonna,
 11. w sprawie zmiany statutu Gminy Jabłonna,
 12. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Jabłonna,
 13. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jabłonna służebnościami gruntowymi i przesyłu,
 14. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
 15. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jabłonna na 2020 rok,
 16. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jabłonna na rok 2020,
 17. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019,
 18. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie obrad.
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                        Mariusz Mielnik