Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje Gminnego Programu...

Aktualności

Konsultacje Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Konsultacje Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowano: 20.11.2019 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok.
Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna, w zakresie projektu uchwałymw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok.
 
Formą konsultacji jest:
  • złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały
  • złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwał

 Opinie co do treści projektu uchwały przesyłane są:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: i.podsiadly@jablonna.lubelskie.pl,
  • w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek.

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 21 listopada 2019 r. do dnia 28 listopada 2019 r.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pani Iwona Podsiadły.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [217.83 KB]

Projekt uchwały w sprawie programu przeciwdziałania alkoholizmowi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [129.32 KB]

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [205.23 KB]