Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XII sesję VIII...

Aktualności

Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 20.12.2019 W dniu 27 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Wójta Gminy Jabłonna nt. stanu realizacji planowanych do wykonania w 2019 r. inwestycji i remontów oraz zaangażowanych środków finansowych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
 8. prezentacja prognozy finansowej,
 9. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
 10. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020:
 12. prezentacja projektu budżetu na 2020,
 13. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.,
 14. przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji rady,
 15. dyskusja nad projektem budżetu.
 16. Podjęcie uchwał:
 17. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok,
 18. w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego ze środków Gminy Jabłonna,
 19. w sprawie określenia średniej ceny paliwa na terenie Gminy Jabłonna na rok szkolny 2019/2020,
 20. w sprawie zmiany Uchwały nr X/76/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym oraz nadania statutu Klubu,
 21. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 22. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 23. w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/2019 z dnia 12.03.2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 24. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019,
 25. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 26. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 28. Sprawy bieżące.
 29. Zakończenie obrad.
                                                                                  
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                        Mariusz Mielnik