Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Nabór kandydatów na członków komisji...

Aktualności

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone przez NGO

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone przez NGO

Opublikowano: 08.01.2020 Wójt Gminy Jabłonna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, nauki, kultury fizycznej i zdrowia publicznego na terenie Gminy Jabłonna w 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) Wójt Gminy Jabłonna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, nauki, kultury fizycznej i zdrowia publicznego na terenie Gminy Jabłonna w 2020 r.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności; 

Zadania komisji konkursowej:

  1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszeń konkursowych.
  2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
  3. Sporządzenie protokołu z pracy komisji.

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

  1. Wójt Gminy Jabłonna wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowych po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniu w konkretnym terminie.
  2. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Jabłonna w formie zarządzenia.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenia, na załączonym formularzu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną, należy składać w terminie do 23 stycznia 2020 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [227.63 KB]

Formularz zgłoszeniowy kandydata, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [27.04 KB]

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [23.17 KB]