Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Otwarty konkurs ofert dla organizacji...

Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - kultura i sport

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - kultura i sport

Opublikowano: 08.01.2020 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, nauki i kultury fizycznej w 2020 roku.

Celem konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jabłonna poprzez udzielenie dotacji na ich realizację w wysokości maksymalnie do 90% całkowitego kosztu zadania.

Rodzaje wspieranych zadań wraz z wysokością środkow publicznych przeznaczonych na ich realizację: 
Zadanie 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Gminy, Centrum Kultury Gminy Jabłonna oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie,
 2. organizacja imprez kulturalnych na terenie poszczególnych miejscowości, sołectw na terenie Gminy,
 3. pomoc w organizacji imprez cyklicznych realizowanych na terenie Gminy,
 4. ochrona miejsc pamięci, dóbr kultury dziedzictwa narodowego,
 5. rozwój projektów z zakresu edukacji kulturalnej (w tym wydawniczych i promujących czytelnictwo), ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci
  i młodzieży oraz seniorów,
 6. tworzenia opracowań, wydawnictw, folderów na temat kultury i historii Gminy Jabłonna i osób związanych z Gminą Jabłonna.

Wysokość dotacji – do 90% całkowitego kosztu zadania.

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2020: 8 000,00 zł

Realizacja zadań w okresie: 01.02.2020 r. - 15.12.2020 r.

Zadanie 2. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 1. wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, twórczego myślenia  i rozbudzania zainteresowań naukowych,
 2. kształtowanie postaw społecznych,
 3. edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
 4. prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń dla osób starszych.

Wysokość dotacji – do 90% całkowitego kosztu zadania.

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2020: 2 000,00 zł

Realizacja zadań w okresie: 01.02.2020 r. - 15.12.2020 r.

Zadanie 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. prowadzenie szkolenia sportowego na terenie Gminy w różnych dyscyplinach sportu,
 2. organizacja zwodów sportowych lub udział w zawodach sportowych,
 3. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy,
 4. organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań.

Wysokość dotacji – do 90% całkowitego kosztu zadania.

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2020: 130 000,00 zł

Realizacja zadań w okresie: 01.02.2020 r. - 15.12.2020 r.

 

Termin składania ofert: 31 stycznia 2020 r. do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek.

Więcej szczegółowych informacji na temat ogłoszonego konkursu znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie.

Zarządzenie Wójta Gminy o ogłoszeniu konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.36 KB]

Ogłoszenie o konkursie na 2020 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [306.62 KB]

Wzór oferty, plik: Rozszerzenie: rtf, Rozmiar: [248.26 KB]

Wzór umowy, plik: Rozszerzenie: rtf, Rozmiar: [106.62 KB]

Wzór sprawozdania, plik: Rozszerzenie: rtf, Rozmiar: [175.68 KB]