Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Rekrutacja matek do projektu i dzieci...

Aktualności

Rekrutacja matek do projektu i dzieci do Klubu Dziecięcego "Zielone Jabłuszko" w Piotrkowie Pierwszym

Rekrutacja matek do projektu i dzieci do Klubu Dziecięcego "Zielone Jabłuszko" w Piotrkowie Pierwszym

Opublikowano: 28.01.2020 W dniach 15-31 stycznia 2020 roku prowadzona będzie rekrutacja matek do projektu i dzieci do Klubu Dziecięcego "Zielone Jabłuszko" w Piotrkowie Pierwszym w ramach projektu "Wspieramy mamy w gminach powiatu świdnickiego i lubelskiego".
W projekcie może uczestniczyć osoba (matka dziecka), która spełnia łącznie następujące warunki:
1. posiada status osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub
2. posiada status osoby pracującej, przebywającej na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3;
3. zamieszkuje, zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie gmin powiatu świdnickiego lub w Gminie Jabłonna (powiat lubelski).
 
Matki spełniające ww. kryteria zgłaszają dziecko do Klubu Dziecięcego "Zielone Jabłuszko" w Piotrkowie Pierwszym. Do projektu rekrutowane będa matki dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.
 
Rekrutacja prowadzona będzie od 15.01.2020 r. do 31.01.2020 r., dopuszcza się przedłużenie okresu rekrutacji do momentu zrekrutowania planowanej liczby uczestników.
 
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna Majątek w godzinach: poniedziałek, środą-piątek: 7.30 – 15.30, wtorek: 9.00 – 17.00. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście lub listownie.
 
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1. przyjmowanie wypełnionych dokumentów:
1) formularza zgłoszeniowego (ankiety zgłoszeniowej, która pozwoli na ustalenie, czy kandydatka spełnia kryteria i kwalifikuje się do objęcia wsparciem) – załącznik nr 1,
2) deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2,
3) oświadczenia o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3,
4) oświadczenia dotyczącego aktywności zawodowej – załącznik nr 4,
5) karta zgłoszenia dziecka do żłobka – załącznik nr 5,
6) oświadczenia o wyborze formy wsparcia – załącznik nr 6,
7) zaświadczenia Dyrektora Żłobka lub Klubu Dziecięcego o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego – załącznik nr 7,
8) Wzór umowy o pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem – załącznik nr 8.
9) Oświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 9,
10) zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka.
 
2. weryfikacja dokumentów pod względem spełniania kryteriów formalnych,
3. weryfikacja dokumentów pod względem spełniania kryteriów merytorycznych - stopień narażenia na przywołane bariery, pierwszeństwo będą miały:
1) osoby niepełnosprawne - 5pkt.,
2) osoby o niskich kwalifikacjach – 5 pkt.,
3) osoby długotrwale bezrobotne – 4 pkt.: (1 rok – 1 pkt., 2 lata – 2 pkt., 3 lata – 3 pkt., 4 lata i dłużej – 4 pkt.),
4) osoby o niskich dochodach w odniesieniu do członka rodziny – 3 pkt.,
5) choroba w rodzinie wymagająca stałej opieki – 2 pkt.,
6) wielodzietność w rodzinie – 2 pkt.
 
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie "Wspieramy mamy w gminach powiatu świdnickiego i lubelskiego".
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie "Wspieramy mamy w gminach powiatu świdnickiego i lubelskiego", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [201.17 KB]

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [77.91 KB]

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [63.82 KB]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach na cele projektu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [69.96 KB]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące aktywności zawodowej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [63.08 KB]

Załącznik nr 5 - Karta zgłoszeniowa dziecka do Klubu Dziecięcego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [90.50 KB]

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wyborze formy wsparcia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [62.67 KB]

Załącznik nr 7 - Zaświadczenie dyrektora żłobka lub klubu dziecięcego o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [54.16 KB]

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [61.87 KB]

Załącznik do umowy - wniosek o refundacje kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [59.76 KB]

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o miejscu zatrudnienia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [55.05 KB]