Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 22.01.2020 Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie sprawozdań za 2019 r. i zatwierdzenie planów pracy na 2020 r.:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Lokalnego,
  3. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  4. Komisji Budownictwa i Infrastruktury,
  5. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
  6. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Jabłonna za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia  planu pracy Rady Gminy Jabłonna na 2020 rok,
  2. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2032,
  3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 9. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik