Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Rewitalizacja centrum

Rewitalizacja centrum gminy

Przedstawiamy Państwu koncepcję rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna Majątek. Koncepcja jest pierwszym etapem prac nad zagospodarowaniem i uporządkowaniem centrum Gminy Jabłonna. Koncepcja stanowi podstawę do dalszych prac nad rewitalizacją centrum gminy Jabłonna i opracowana została w taki sposób, aby planowane działania pozwalały na pozyskanie środków unijnych, szczególnie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 
Gmina Jabłonna od 2014 roku wchodzi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach którego realizowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują inwestycje do zrealizowania. Współpracę podjęli przedstawiciele władz 16 gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wyodrębnione zostały specjalne środki na realizację zadań w ramach ZIT. O środki te mogą ubiegać się tylko gminy, należące do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
Wśród projektów zgłoszonych do realizacji w ramach ZIT jest zadanie „Rewitalizacja terenu centrum miejscowości Jabłonna-Majątek wraz z istniejącą infrastrukturą”. Na realizację zadania w ramach RPO przewidzianych zostało ponad 6 mln zł.
 
W ramach zadania Gmina Jabłonna przewidziała do realizacji: budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą i miejscem wypoczynku dla mieszkańców (na terenie obecnego placu targowego), budowę placu promocji lokalnych produktów wraz z infrastrukturą (teren za skwerkiem), budowa parkingu (teren, na którym obecnie znajduje się budynek GOPS i Biblioteka), remont i przystosowanie obecnego budynku Urzędu Gminy Jabłonna na potrzeby Biblioteki i miejsca spotkań dla mieszkańców.
 
Aby móc w pełni zrealizować założone działania, które finansowane będą ze środków unijnych, Gmina Jabłonna podjęła decyzję o budowie nowego budynku Urzędu Gminy, który dostawiony zostanie do obecnego budynku Urzędu znajdującego się w byłym posterunku policji. W nowym budynku znajdować się będzie: Urząd Gminy Jabłonna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Administracyjny Szkół oraz miejsce spotkań dla mieszkańców i organizacji pozarządowych.
 
Aby móc otrzymać fundusze z ZIT (ponad 5 mln zł) Gmina Jabłonna na pierwszym etapie rewitalizacji musi przeznaczyć z własnego budżetu środki na budowę nowego budynku Urzędu Gminy. Jest to warunek podstawowy, by w dalszych etapach prac nad rewitalizacją centrum miejscowości Jabłonna-Majątek móc otrzymać środki zagwarantowane w ramach ZIT.
 
W najbliższym czasie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących koncepcji rewitalizacji centrum Gminy Jabłonna. Konsultacje te pozwolą nam poznać opinie mieszkańców Gminy na temat kierunków rozwoju miejscowości Jabłonna-Majątek, a także poprawy estetycznej i wizerunkowej centrum Gminy.
 
Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna