Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wymeldowanie w drodze decyzji...

Karta Spraw

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ. U. 2016 poz.722);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (tzn. wypis z księgi wieczystej, akt własności, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny).
 • Dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby której dot. wymeldowanie, wyrok rozwodowy, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyrokueksmisyjnego, nazwiska, imiona i adresy świadków).

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy

 • do 2 miesięcy, od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony będą informowane.

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa w wysokości 10 zł płatna na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna Nr 74 8685 0001 2600 0866 2000 0030

VIII

Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia" 

IX

Uwagi

 • Brak
Powrót