Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3...

Karta Spraw

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2016.722).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zm.).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej, odpis skrócony aktu urodzenia.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu podmiotu potwierdzającego fakt pobytu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • brak

IX

Uwagi

 • Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu tego pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.
 • W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 • Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące następuje pod oznaczonym adresem. Adres określa się poprzez podanie nazwy miejscowości, nr domu i lokalu, nazwy gminy, województwa, kodu pocztowego oraz nazwy ulicy jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Zameldowania w miejscu pobytu czasowego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
Powrót