Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zgłoszenie wyjazdu poza granice...

Karta Spraw

Zgłoszenie wyjazdu poza granice terytorium RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice terytorium RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ.U. 2016.722);
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1114),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r. poz. 1290).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub paszport (cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu lub dokument podróży).

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • brak

IX

Uwagi

 • Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi (właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu). Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenie powrotu – najpóźniej w 30. Dniu, licząc od powrotu.
 • Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Powrót