Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wymeldowanie z miejsca pobytu...

Karta Spraw

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ.U. 2016.722).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1852),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1290).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • brak

IX

Uwagi

 • Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
Powrót