Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze...

Karta Spraw

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi – zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi – zaświadczenie do ślubu konkordatowego

I

Podstawa Prawna

 • Art. 47 ust. 1, 76 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 • Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

 • Brak

IV

Wymagane załączniki:

 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalającego małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia)
 • pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem
 • cudzoziemiec składa:

- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia,                    
- jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo

- dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 - w przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia po polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania, - w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu

 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokumenty tożsamości narzeczonych.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Maksymalnie do 10 dni zostanie wydane zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości: 84 zł

Płatna na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna Nr  74 8685 0001 2600 0866 2000 0030 (RBS w Bychawie Oddział w Jabłonnie)

     Jeżeli ślub odbędzie się poza terenem gminy Jabłonna opłatę skarbową należy wnieść na konto urzędu, do którego administracyjnie należy miejsce ślubu

 

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 • Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje dowolnie wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 • Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się akt małżeństwa.
Powrót