Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze...

Karta Spraw

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi – zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi – zaświadczenie do ślubu konkordatowego

I

Podstawa Prawna

 • Art. 47 ust. 1, 76 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 • Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

 • Brak

IV

Wymagane załączniki:

 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalającego małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia)
 • pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem
 • cudzoziemiec składa:

- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia,                    
- jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo

- dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 - w przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia po polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania, - w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu

 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokumenty tożsamości narzeczonych.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Maksymalnie do 10 dni zostanie wydane zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości: 84 zł

Płatna na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna Nr  74 8685 0001 2600 0866 2000 0030 (RBS w Bychawie Oddział w Jabłonnie)

     Jeżeli ślub odbędzie się poza terenem gminy Jabłonna opłatę skarbową należy wnieść na konto urzędu, do którego administracyjnie należy miejsce ślubu

 

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 • Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje dowolnie wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 • Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się akt małżeństwa.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych