Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Rozgraniczenie gruntów

Karta Spraw

Rozgraniczenie gruntów

Rozgraniczenie gruntów

 

KI.IRO-02

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna
Rozgraniczenie gruntów

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. (Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r. Nr 45, poz. 453),
 • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2017.459 t.j.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  Tel. 81 561 00 12

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Dokument stwierdzający własność wnioskowanej działki do rozgraniczenia.

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)
 • Termin może zostać wydłużony ze względu na konieczność znalezienia wykonawcy robót oraz pobranie zaliczki na wykonanie rozgraniczenia. Warunkiem wydania postanowienia jest dokonanie wpłaty na konto gminy przez uczestników rozgraniczenia.

VII

Opłaty

 • Zgodne z wysokością zaliczki za wykonanie czynności rozgraniczeniowych przez geodetę

VIII

Tryb odwołania

 • Od Postanowienia o wszczęciu rozgraniczenia nie służy stronom zażalenie

IX

Uwagi

 •  Podział kosztów postępowania według kodeksu cywilnego (Art. 152. Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie).

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Powrót