Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wydanie decyzji zatwierdzającej...

Karta Spraw

Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

 

Referat: IRO

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
 
Karta informacyjna
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
 
 

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
 • dokonywania podziałów nieruchomości.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
 • Pokój nr 32
 • Tel. 81 56-10-012

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 • Wykaz zmian gruntowych;
 • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 • Mapę z projektem podziału w oryginale po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
 • Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy oraz w pokoju nr 32.
 • Wszystkie dokumenty geodezyjne stanowiące załączniki do wniosku sporządzają geodeci uprawnieni na zlecenie osoby zainteresowanej podziałem działki.

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wnioskodawca otrzymuje pocztą na adres podany we wniosku lub odbiera osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru, decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości.

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 •  brak

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [48.60 KB]

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.77 KB]