Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Ustalenie prawa do świadczenia...

Karta Spraw

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

 

KI.GOPS-02

Wersja nr 1

z dn. 09.08.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz 195 ze zmn.)

 • Rozporządzenie Ministra rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1465)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • Dział świadczeń rodzinnych,

  Tel. 81 561 00 50

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

1. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.) Zsw-01, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [93.08 KB]

2. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego zsw-03, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [93.08 KB]

3. oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w krus zsw-04, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [79.19 KB]

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty:

 •  brak.

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • brak

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 17, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.

Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

 Załaczniki:

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [121.39 KB]