Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Ochrona środowiska i gospodarka odpadami Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni...

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 13.05.2020

 

Referat: FPW

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
 
Karta informacyjna 
Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 

I

Podstawa Prawna

 • Art. 152 i 153 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia 
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
 • Część I pkt. 13 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Inwestycji (FPW), 
 • Pokój nr 32
 • Tel. 81 561-00-12

III

Wymagane wnioski

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [77.26 KB]

IV

Wymagane załączniki:

 • Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • Oświadczenie kierownika budowy

V

Dokumenty do wglądu:

 • Nie dotyczy

VI


Termin załatwienia sprawy:
 • do 7 dni

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120zł
 • Opłata na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna, RBS Bychawa Oddział w Jabłonnie,  
 • Nr: 74 8685 0001 2600 0866 2000 0030
 • (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych)

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki: