Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Ochrona środowiska i gospodarka odpadami Deklaracja o wysokości opłaty za...

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowano: 13.09.2017

 

KI.IRO-13

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.201, z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której mieszkają mieszkańcy,
 • Uchwałą Nr II/12/2014 r. Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.
 • Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której mieszkają mieszkańcy,

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  Tel. 81 561 05 81

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Określane w ramach czynności sprawdzających w przypadku nieprawidłowości w deklaracji

VI

Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty:

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

  • KTO SKŁADA (OBOWIĄZEK)

  Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób i jednostek posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością (mieszkańcy, firmy)

  • KIEDY SKŁADAMY

  Dla mieszkańców deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (opłata od ilości osób zamieszkujących)

  Zadeklarowaną kwotę opłaty za nieruchomości zamieszkałe stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty od osoby.

  • OBOWIĄZEK ZMIANY DEKLARACJI

  W terminie 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty tj., urodzenie, zgon, przeprowadzka (zmiana liczby osób), sprzedaż nieruchomości lub zaprzestanie prowadzenia działalności

  W przypadku zmiany deklaracji, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca zaistnienia zmiany

   

  • CO JEŚLI DEKLARACJA NIE ZOSTANIE ZŁOŻONA
  W przypadku niezłożenia deklaracji lub w wyniku czynności sprawdzających danych błędnych wykazanych w deklaracji, organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnień, albo wszczyna postepowanie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Powrót