Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Ochrona środowiska i gospodarka odpadami Deklaracja o wysokości opłaty za...

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowano: 13.05.2020

 

Referat: IRO

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
 
Karta informacyjna 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z Uchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy,
 • Uchwałą Nr II/12/2014 r. Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 • Uchwała Nr XIII/115/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony i Ochrony Środowiska 
 • Pokój nr 31
 • Tel. 81 440 90 37

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Określane w ramach czynności sprawdzających w przypadku nieprawidłowości w deklaracji

VI

Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty:

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

TO SKŁADA (OBOWIĄZEK)
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób i jednostek posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością (mieszkańcy, firmy)


KIEDY SKŁADAMY
Dla mieszkańców deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (opłata od ilości osób zamieszkujących)
Zadeklarowaną kwotę opłaty za nieruchomości zamieszkałe stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty od osoby.


OBOWIĄZEK ZMIANY DEKLARACJI
W terminie do 10-go następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty tj., urodzenie, przeprowadzka (zmiana liczby osób), sprzedaż nieruchomości lub zaprzestanie prowadzenia działalności
W przypadku zmiany deklaracji opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca zaistnienia zmiany


CO JEŚLI DEKLARACJA NIE ZOSTANIE ZŁOŻONA
W przypadku niezłożenia deklaracji lub w wyniku czynności sprawdzających danych błędnych wykazanych w deklaracji organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnień, albo wszczyna postępowanie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.
 • Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki: