Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

 

Sekretarz Gminy Jabłonna

Halina Dziurdzińska

telefon: 81 5610570

e-mail: h.dziurdzinska@jablonna.lubelskie.pl

 

 

Do zakresu zadań Sekretarza należy:

 • czuwanie  nad  tokiem  i  terminowością  wykonywania  zadań  Urzędu

 • nadzór  nad  organizacją  pracy  w  Urzędzie  oraz  prowadzenie  spraw  związanych  z  doskonaleniem  kadr

 • opracowywanie  zakresów  czynności  na  stanowiskach  pracy

 • przedkładanie  Wójtowi  propozycji  dotyczących  usprawnienia  pracy  Urzędu

 • przygotowywanie  sprawozdań, ocen, analiz  i  bieżących  informacji  o  realizacji  powierzonych  i nadzorowanych  zadań

 • przeprowadzanie  kontroli  wewnętrznych  Urzędu  na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Wójta

 • organizowanie  narad  szkoleniowych  z  pracownikami  Urzędu  i  kierownikami  gminnych  jednostek  organizacyjnych

 • przyjmowanie  ustnych  oświadczeń  woli  spadkodawcy

 • nadzór  nad  przygotowaniem  projektów  uchwał  Rady  Gminy  oraz  zarządzeń  i  decyzji  Wójta  Gminy

 • koordynacja  i  organizacja  spraw  i  zadań  związanych z  wyborami  i  spisami

 • koordynacja  i  nadzór  nad  pracami  remontowymi  w  Urzędzie  i  zakupami  środków  trwałych

 • prowadzenie  spraw  Gminy  powierzonych  przez Wójta  do  prowadzenia  w  jego  imieniu

 • sprawowanie  bezpośredniego  nadzoru  nad  realizacją  zadań  prowadzonych    przez  Referat  Spraw Organizacyjnych

 • wykonywanie  funkcji  zwierzchnika  służbowego  wobec  pracowników  Referatu  Spraw Organizacyjnych

 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

   
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych