Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty Unijne Upowszechnianie edukacji...

Projekty Unijne

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Jabłonna

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Jabłonna

Opublikowano: 21.09.2015 Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"

Głównym celem projektu było objęcie edukacją przedszkolną zapewniająca wysoki poziom usług i diagnostykę rozwojową 3-5 latków zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna w liczbie 25 dzieci w nowoutworzonym i 25 w istniejących oddziałach w Jabłonnie i Piotrkowie w każdym z lat realizacji projektu 2009,2010,2011. 
W wyniku realizacji projektu stworzono jeden oddział przedszkolny, zapewniono dzieciom bezpłatny dostęp do edukacji przedszkolnej, zwiększono liczbę 3-5 latków z wskaźnika 19,18% do 28,3 % o5raz rozszerzono usługi edukacyjne o wysokiej jakości profilaktykę logopedyczno-korekcyjną.

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 476 380,80 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 468 680,80  zł.

Rzeczową realizację projektu zakończono w lipcu  2011  r.