Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Przebudowa sieci wodociągowej wraz z...

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęć wodociągowych na terenie gminy Jabłonna

Projekt dofinansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa,.


Głównym celem projektu jest remont  i modernizacja ujęć wody w Jabłonnie, Chmielu i Piotrkowie oraz wymiana rur azbestowych w Piotrkowie.


Całkowita wartość projektu wynosi 3 253 019,00 zł,

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 2 267 094,42 zł.

Zakończenie realizacji projektu grudzień 2020 r.