Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Dostępność Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.jablonna.lubelskie.pl/

Urzędu Gminy Jabłonna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Jabłonna.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-19.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-16.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Pewne treści opublikowane na stronie (informacje w postacji artykułów, załączniki, zdjęcia, grafiki) mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępnośći cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblimych podmiotów publicznych.
  • Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyforwej internetowych i aplikacji moblimych podmiotów publicznych oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
  • Pojawiają się błędy w semantyce html.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-25.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Pastuszak, m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815610570 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22
23-114 Jabłonna-Majątek

Urząd Gminy Jabłonna mieści w budynku, który jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się (w pełni dostępny jest parter budynku) oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku nie prowadzą schody, wszystkie wejścia dostosowane są do możliwości korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przy wejściach nie ma progów, które uniemożliwiałyby sprawny wjazd wózkiem inwalidzkim.

Przy głównym budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta wewnątrz budynku na parterze przy Biurze Obsługi Mieszkańca jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://www.jablonna.lubelskie.pl/urzad-gminy/dostepnosc/informacja-o-urzedzie-tekst-etr.html
  • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://www.jablonna.lubelskie.pl/urzad-gminy/dostepnosc/informacja-o-naszej-dzialalnosci-w-jezyku-migowym-pjm.html
  • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://www.jablonna.lubelskie.pl/urzad-gminy/dostepnosc/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci.html
  • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://www.jablonna.lubelskie.pl/urzad-gminy/dostepnosc/dla-niedoslyszacych.html
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko