Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Gminna Komisja Rozwiązywania...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonnie jest organem samorządu gminnego powołanym do realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zadania te w szczególności obejmują:
 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Realizacja tych zadań prowadzona jest w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, który co roku jest przyjmowany przez Radę Gminy Jabłonna w formie uchwały.
 
Do zadań GKRPA wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy w szczególności:
 1. Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
 2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 4. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich współuzależnienia.
 
 
W skład Komisji GKRPA wchodzą:
 1. Iwona Podsiadły – Przewodnicząca Komisji,
 2. Tomasz Młynarski -  Zastępca Przewodniczącego,
 3. Ewelina Galek-Kociuba – Członek Komisji,
 4. Agnieszka Nawłatyna – Członek Komisji,
 5. Milena Podstawka – Członek Komisji,
 6. Zofia Sadowa – Członek Komisji,
 7. Monika Dąbrowska – Członek Komisji.
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonnie przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Jabłonna. Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd.
 
Wniosek do Sądu mogą złożyć dwie instytucje:
 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Prokuratura
 
Wniosek do komisji może złożyć każdy, kto ma uzasadnione podejrzenie, że dana osoba jest uzależniona. Jednak najlepiej, gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, dobrze znający skale problemu i sytuację rodzinną. Ponadto, wniosek o leczenie mogą złożyć instytucje takie jak Policja, GOPS. Osoba uzależniona może z własnej inicjatywy przyjść po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
 
 
Wychodząc naprzeciw problemowi uzależnienia GKRPA utworzyła Punkt Konsultacyjny kierowany do osób oraz rodzin, w których występuje problem z nadużywaniem alkoholu, bądź innych środków uzależniających. Jeżeli masz problem, z którym sobie nie radzisz, jeżeli w Twojej rodzinie występuje problem związany z nadużywaniem alkoholu lub innych środków uzależniających, albo Ty sam masz problem z uzależnieniem, jeżeli w rodzinie występuje przemoc, jesteś jej ofiarą lub sprawcą, zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego.
 
Do złożenia wniosku o leczenie odwykowe nie ma obowiązku upoważnienia innych osób.
 
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub za pomocą drogi pocztowej. Na przymusowe leczenie można kierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:
 
 1. Powodują rozkład życia rodzinnego,
 2. Powodują demoralizację małoletnich,
 3. Uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 4. Systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
 
 
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.
Komisja nie jest zobowiązana do rozpatrywania wniosków anonimowych. Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu Komisja rozpatruje go pod względem zasadności prowadzonej procedury.
 
 
Zaproszenie na spotkanie w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy GKRPA jest wysyłane dwukrotnie za zwrotnym potwierdzenie odbioru. W przypadku dwukrotnego niestawienia się osoby zaproszonej na spotkanie (bez usprawiedliwienia), Komisja rozważa możliwość:
 1. Przesłanie do Sądu wniosku o skierowanie na leczenie
 2. Wezwanie świadków
 
Pracownik Punktu Konsultacyjnego na spotkaniu sporządza notatkę z rozmowy przeprowadzonej osobą zgłoszoną na leczenie odwykowe, która jest dołączana do akt sprawy. Osobie zgłoszonej, która dobrowolnie chce podjąć leczenie pracownik Punktu Konsultacyjnego przedstawia ofertę podmiotów udzielających pomocy i wsparcia.
 
 
Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:
 1. Gdy osoba w ogóle nie zgłosi się do Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA na rozmowę motywacyjną,
 2. Gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się się na badania przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy po wpłynięciu wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika. Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłego to Sąd kieruje taka osobę na badanie. Komisja nie wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:
 1. Oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 2. Orzec obowiązek leczenie odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym lub w zakładzie zamkniętym.
 
Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sadu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.