Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest przez Wójta Gminy i ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych grup zawodowych tj. przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, Oświaty, Służby Zdrowia. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
 
Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jabłonna:
 1. Zofia Sadowa - Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 2. Andrzej Jaworski – Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 3. Aneta Kostrubiec – Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 4. Barbara Mróz – Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 5. Beata Wilkołazka – Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 6. Ewa Łuczkiewicz – Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 7. Milena Podstawka – Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 8. Mirosława Lisiewicz – Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 9. Monika Dąbrowska – Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 10. Renata Czapska – Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 11. Tomasz Młynarski – Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.
Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
 
Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 
Formy przemocy:
 1. Przemoc fizyczna – polega na różnej gamie form zachowania o różnym stopniu nasilenia np. wymierzaniu policzków, biciu, kopaniu itp.
 2. Przemoc seksualna- zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.)
 3. Przemoc psychiczna – słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego, co do niej należy, ten rodzaj przemocy przejawia się m.in. w zastraszaniu, poniżaniu, ubliżaniu, szantażowaniu itp.
 4. Przemoc ekonomiczna/ materialna – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej ale również niszczenie przedmiotów itp.