Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Projekt pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  W projekcie bierze udział 25 gmin z terenu województwa lubelskiego.

Projekt prowadzony jest w dwóch etapach. W ramach każdego z etapów można pozyskać granty w wysokości po ok. 45 000,00 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w procesie opracowywania i aktualizacji dokumentacji w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

W przypadku naszej gminy środki te będą wykorzystywane w związku z prowadzoną procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Pozyskany grant w całości będzie przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach prowadzonych prac planistycznych. Dodatkowo w ramach projektu Gmina będzie miała możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia ekspertów z zakresu planowania przestrzennego oraz z bezpłatnych szkoleń: ”Partycypacja w planowaniu przestrzennym”, „Praktyczne aspekty wdrażania konsultacji społecznych”. 

Projekt prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.

ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych