Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Projekt pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” współfinansowany był z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  W projekcie brało udział 25 gmin z terenu województwa lubelskiego.

Projekt prowadzony był w dwóch etapach. W ramach każdego z etapów można było pozyskać granty w wysokości po ok. 45 000,00 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w procesie opracowywania i aktualizacji dokumentacji w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

W przypadku naszej gminy środki te były wykorzystywane w związku z prowadzoną procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Pozyskany grant w całości był przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach prowadzonych prac planistycznych. Dodatkowo w ramach projektu Gmina korzystała ze specjalistycznego wsparcia ekspertów z zakresu planowania przestrzennego oraz z bezpłatnych szkoleń: ”Partycypacja w planowaniu przestrzennym”, „Praktyczne aspekty wdrażania konsultacji społecznych”. 

Projekt prowadzony był przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.