Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Ważne dokumenty Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna został opracowany, aby m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza.

W dokumencie skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu. 

Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Poniżej przedstawiamy Państwu PGN - Załącznik do uchwały Nr XVIII/118/2016  Rady Gminy Jabłonna z dnia 14.06.2016 r. 

Zobacz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna [plik PDF]

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOŚ wskazująca, że dokument nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [657.72 KB]