Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 1

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 1

Opublikowano: 29.05.2018 Kto może złożyć wniosek do studium i do planu?

Z wnioskiem o zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mogą występować osoby zainteresowane (osoby fizyczne, podmioty i instytucje oraz organizacje) zmianą przeznaczenia nieruchomości w w/w dokumentach.

Wniosek kieruje się do wójta, który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących.
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Do rozpatrzenia wniosku nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – gdyż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym zakresie do k.p.a. Wniosek taki nie jest zatem wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu kpa., a ma on jedynie charakter postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest więc określone żadnym terminem.