Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 12

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 12

Opublikowano: 03.10.2018 Czy możliwe jest jednoczesne prowadzenie prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź zmianą planu?

Możliwe jest prowadzenie równoległej procedury zmiany studium i sporządzania lub zmiany planu miejscowego. Jednak studium musi zostać uchwalone wcześniej, aby, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rada gminy mogła przed uchwaleniem planu miejscowego stwierdzić jego zgodność z uchwalonym studium. Inne elementy procedury sporządzenia planu miejscowego, w tym wyłożenie do publicznego wglądu, mogą nastąpić przed uchwaleniem studium.