Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 4

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 4

Opublikowano: 03.07.2018 Kiedy będą zmiany w studium/planie w Czerniejowie?

W chwili obecnej trwa procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wszczęta na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy Jabłonna w październiku 2015 r. Procedurą tą objęty jest obszar całej Gminy. To tego toku nie jest możliwe składanie już nowych wniosków ze względu na zaawansowanie prac nad dokumentem.

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do studium i planu można składać cały czas. Wójt ma obowiązek prowadzenia rejestru wniosków. Wnioski takie rozpatrywane są w momencie, gdy Gmina przystąpi do kolejnej edycji zmiany planu lub studium. Złożony wniosek o zmianę planu lub studium nie jest wnioskiem w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, oznacza to, że jego rozpatrzenie nie jest określone żadnym terminem.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych