Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy Jabłonna

Ryszard Próchnicki

telefon: 81 5610570

e-mail: r.prochnicki@jablonna.lubelskie.pl

 

Do szczegółowych zadań i kompetencji sekretarza gminy należą sprawy dotyczące: wewnętrznej organizacji urzędu, zarządzania zasobami ludzkimi i polityki kadrowej, ochrony informacji niejawnych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, wyborów, oraz sprawowanie nadzoru i kierownictwa nad Referatem Spraw Organizacyjnych i Archiwum zakładowym.

 

Do zakresu zadań dotyczących wewnętrznej organizacji urzędu należy w szczególności:
 • opracowywanie planów, prognoz i analiz w zakresie polityki kadrowej i organizacji wewnętrznej;
 • merytoryczne wsparcie wójta gminy w zakresie organizacyjnym i kadrowym;
 • opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur dotyczących spraw organizacyjnych i kadrowych tj.:
  • projektu statutu gminy i statutów jednostek pomocniczych gminy,
  • projektu regulaminu organizacyjnego,
  • projektu regulaminu: pracy, wynagradzania, naboru, okresowych ocen pracowniczych, służby przygotowawczej, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • projektu wewnętrznych procedur bhp,
  • projektu procedur dotyczących kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
  • projektu procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych,
  • projektu wewnętrznych procedur dotyczących: ochrony mienia i użytkowania samochodu służbowego i samochodów prywatnych do celów służbowych,
  • projektu procedur kancelaryjnych i archiwizacyjnych,
  • projektu innych regulaminów, których podjęcie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 • przedstawianie propozycji wdrażania nowych standardów, rozwiązań i innowacji;
 • nadzór nad zapewnieniem skutecznego przekazywania w obiegu wewnętrznym wprowadzanych zarządzeń, regulaminów, instrukcji, itp.;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami;
 • organizowanie, koordynowanie rozpatrywania i załatwianie spraw dotyczących skarg i wniosków oraz petycji, w tym opracowywanie i wdrażanie stosownych procedur wewnętrznych obowiązujących w tym zakresie;
 • nadzór nad obsługą interesantów, w tym nad tworzeniem właściwych warunków i standardów w tym zakresie, z uwzględnieniem badania satysfakcji interesantów i mieszkańców z obsługi urzędu;
 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie właściwej komunikacji i informacji wewnątrz oraz działań usprawniających organizację pracy urzędu, a także inicjowanie i czynne uczestnictwo w zebraniach i spotkaniach kierownika urzędu;
 • wykonywanie zadań i obowiązków przypisanych pełnomocnikowi ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem określonych odrębnym regulaminem;
 • wykonywanie zadań i obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • realizacja zadań i obowiązków przypisanych pełnomocnikowi ds. wyborów i referendów;
 • podejmowanie czynności kontrolnych wewnątrz urzędu oraz w podległych jednostkach organizacyjnych oraz ustalanie harmonogramu kontroli wewnętrznych;
 • realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych określonych odrębną ustawą i wewnętrznym regulaminem do 30 tys. euro, nie zastrzeżonych do innych pracowników oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad bieżącymi wydatkami wynikającymi z dokonywanych zakupów i zaopatrywania w środki, materiały, sprzęt i wyposażenie biurowe;
 • sporządzanie pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników oraz prowadzenie i aktualizowanie rejestrów w tym zakresie;
 • czynne uczestnictwo w opracowywaniu planu wydatków do 30 tys. euro oraz podejmowanie decyzji dotyczących bieżących zakupów;
 • nadzór nad bieżącym zaopatrzeniem i zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, w tym nad ewidencją mienia i wyposażenia;
 • bieżący nadzór nad czynnościami kancelaryjnymi i archiwizacyjnymi.

 

W zakresie zadań i kompetencji związanych z polityką i obsługą kadrową do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
 • ustalanie zasad i realizacja polityki kadrowej obejmującej: przestrzeganie zasad prawa pracy; obowiązki i uprawnienia stron stosunku pracy, w tym przepisy i zasady bhp; zatrudniania na podstawie wyboru, powołania, umowy o pracę; procedury naboru; procedury służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę; wynagradzania; okresowego oceniania, karania i nagradzania; ustalania uprawnień pracowniczych ze stosunku pracy; zwalnianie;
 • opracowywanie projektów regulaminów dotyczących polityki kadrowej wymaganej odpowiednimi przepisami, w tym procedur antymobbingowych i zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz udostępnianie tych procedur pracownikom;
 • dokonywanie okresowych ocen i monitoringu zagadnień wskazanych w pkt 2;
 • koordynacja działań i spraw dotyczących naboru, organizowania i przeprowadzania służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego służbę;
 • opracowywanie kodeku etycznego dla urzędników zatrudnionych w urzędzie oraz przeprowadzanie okresowych analiz w tym zakresie;
 • nadzorowanie i koordynowanie spraw dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • opracowywanie i aktualizowanie w porozumieniu w kierownikami komórek organizacyjnych zakresów czynności i opisów stanowisk pracy;
 • poradnictwo i doradztwo na rzecz kierownictwa i pracowników w zakresie spraw pracowniczych;
 • poradnictwo i doradztwo na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie spraw pracowniczych;
 • opracowywanie analiz i opracowań kadrowych, w tym przeprowadzanie okresowych analiz stanowisk pracy i ich wykorzystania;
 • zapewnienie właściwej informacji i komunikacji pracowniczej wewnątrz urzędu;
 • badanie przyczyn konfliktów powstających na tle stosunku pracy;
 • zaopatrywanie pracowników w odpowiednie druki i formularze kadrowe do użytku służbowego.