Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Wójt Gminy

Wójt Gminy Jabłonna

Wójt Gminy Wólka

 

Magdalena Sałek - Lewczyk - Wójt Gminy Jabłonna

telefon: 81 5610570

e-mail: m.salek@jablonna.lubelskie.pl

 

 

 

 

Do zadań i obowiązków wójta należy w szczególności:

  • kierowanie urzędem; oraz bieżącymi sprawami, a także reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
  • wykonywanie uchwał rady gminy i wykonywanie zadań gminy określonych przepisami prawa
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • określanie sposobu wykonywania uchwał;
  • gospodarowanie mieniem komunalnym;
  • wykonywanie budżetu;
  • zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  • opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
  • wykonywanie innych zadań i obowiązków określonych w odrębnych przepisach prawa będących w kompetencjach wójta.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych