Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Marcin Pastuszak -  Zastępca Wójta Gminy Jabłonna

telefon: 81 5610570

e-mail: m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl

 

Do zadań i kompetencji zastępcy wójta należy współudział w realizacji statutowych i ustawowych zadań gminy z zakresu administracji publicznej tj. w szczególności:

 • nadzorowanie i koordynowanie realizowanych celów strategicznych gminy wynikających z aktualnej Strategii Rozwoju Gminy oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego gminy;
 • realizacja polityki informacyjnej gminy oraz kontaktów z mediami, w tym opracowań publikacji przedstawiających stanowisko wójta w toczących się dyskusjach prasowych w zakresie ustalonym z wójtem gminy;
 • koordynacja realizacji działań na rzecz budowania i zarządzania promocją gminy Jabłonna;
 • czynny udział w przygotowywaniu spotkań z udziałem wójta oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjami reprezentacyjnymi wójta, w tym pomoc w przygotowywaniu testów oficjalnych wystąpień z udziałem wójta;
 • koordynacja realizacji programów i koncepcji w zakresie powierzonym przez wójta oraz reprezentowanie wójta na spotkaniach dotyczących realizowanych programów i koncepcji;
 • koordynacja działań i zadań dotyczących przygotowywania i realizacji pozyskiwania źródeł finansowania;
 • koordynacja konkursów niezbędnych do realizacji programów i koncepcji oraz współpraca i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi, organami i instytucjami w zakresie realizowanych programów i koncepcji;
 • koordynacja i nadzorowanie spraw dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zleconym przez Wojewodę Lubelskiego;
 • nadzorowanie inicjowanych działań mających na celu popularyzację gminnych obiektów sportowych i kultury fizycznej i sportu;
 • bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad jednostkami organizacyjnymi gminy tj. nad szkołami, Zespołem Administracyjnym Szkół, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Biblioteką Publiczną, Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Klubem Dziecięcym "Zielone Jabłuszko" w Piotrkowie Pierwszym;;
 • nadzór nad działalnością placówek oświatowych, w tym nad: edukacją, kształtowaniem i prognozowaniem polityki oświatowej, zaleceniami kuratora dotyczącymi nadzoru pedagogicznego, ewidencją placówek niepublicznych, okresowymi ocenami dyrektorów szkół, konkursami na stanowiska dyrektorów szkół, skargami na dyrektorów szkół, analizami finansowymi i wydatkami szkół;
 • nadzorowanie i koordynowanie spraw dotyczących zawierania przez urząd i gminę umów cywilno-prawnych;
 • koordynacja i nadzorowanie spraw społecznych dotyczących: kultury, świadczeń zdrowotnych, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • zastępowanie wójta gminy w czasie jego nieobecności i w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków;
 • podpisywanie przelewów bankowych w imieniu wójta;
 • koordynacja zadań związanych z wydawaniem gazety gminnej;
 • sprawowanie nadzoru i kierownictwa nad Referatem Inwestycji;
 • realizacja współpracy zagranicznej z gminami spoza terenu Rzeczypospolitej Polski;
 • realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych określonych odrębną ustawą i wewnętrznym regulaminem do 30 tys. euro, nie zastrzeżonych do innych pracowników oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad bieżącymi wydatkami wynikającymi z dokonywanych zamówień.

Interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Wójta Gminy Jabłonna w następujące dni:

Interesanci przyjmowani są przez Wójta Gminy Jabłonna w następujące dni:

Wtorki  od 14:00 do 17:00
Czwartki od 8:00 do 11:00
 
Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 81 561 05 70 celem umówienia spotkania.
 
W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy Jabłonna przyjmuje w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 08:00-15:00 oraz we wtorki w godzinach 09:30 - 16.30.