Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

 

Jolanta Góra -  Skarbnik Gminy Jabłonna

telefon: 81 5610570

e-mail:  j.gora@jablonna.lubelskie.pl

 

 

Do zadań i kompetencji skarbnika gminy, będącego jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy Jabłonna, należy bieżąca organizacja, nadzór i obsługa finansowa gminy Jabłonna, kontrasygnata wszystkich czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, udzielaniu pożyczek, poręczeń
i gwarancji oraz sprawowanie bieżącego nadzoru i kierownictwa nad Referatem Księgowości i Budżetu oraz nad kierownikiem Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

Do obowiązków skarbnika należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym: dochodów, przychodów publicznych, zobowiązań, należności, innych środków i finansów publicznych, w tym nad zapewnieniem jawności i przejrzystości finansów publicznych obejmujących:
 1. zasady rachunkowości, zasady oszczędności i celowości wydatków, z uwzględnieniem planu kont, sprawozdań finansowych z wykonanych procesów, sprawozdawczości, dokumentacji i dokumentowania przyjętych zasad rachunkowości;
 2. wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i inwentaryzację,
 3. gospodarki środkami pieniężnymi, drukami ścisłego zarachowania, rozrachunków i roszczeń, subwencji oraz rozliczania otrzymanych dotacji;
 4. dyspozycji środkami pieniężnymi na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w tym sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 5. dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji ogólnych i dotacji celowych z budżetu państwa;
 • czynne uczestnictwo w tworzeniu programów rozwoju gminy pod względem finansowym;
 • koordynacja zadań związanych z opracowaniem projektu budżetu i jego zmian;
 • opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian;
 • organizowanie i nadzorowanie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej gminy, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, analiz finansowych, egzekucji, dla których organem właściwym dla ustalenia lub określenia i pobierania jest Wójt Gminy Jabłonna;
 • nadzorowanie realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy;
 • nadzorowanie procesu obiegu dokumentów i dowodów księgowych;
 • opracowywanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości, planu kont, procedur
  w zakresie obiegu dokumentów finansowo-księgowych, a także sprawowanie nadzoru nad ochroną danych zawartych w dokumentacji rachunkowej;
 • żądanie od kierowników komórek i jednostek organizacyjnych gminy niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;
 • współdziałanie i współpraca z organami gminy, innymi organami, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi, komórkami organizacyjnymi wewnątrz i na zewnątrz w zakresie wykonywania budżetu i podległych zagadnień;
 • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe oraz zgłaszanie stosownych wniosków w tym zakresie;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • wnioskowanie do kierownika jednostki w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych;
 • wnioskowanie w sprawie udzielania pisemnych upoważnień do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń dla pracowników i innych świadczeń związanych z pracą oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
 • nadzór nad sprawami związanymi z ustawowymi zadaniami dotyczącymi inwentaryzacji;
 • nadzór i koordynacja nad księgowaniem inwestycji gminy i prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie;
 • nadzór i kontrola nad realizacją obowiązku ubezpieczeń (zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, naliczanie, rozliczenie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a tym nad elektronicznym systemem PŁATNIK, a także nad dokonywaniem stosownych ustawowych wpłat na PFRON);
 • nadzór nad zapewnieniem właściwej gospodarki finansowej dotyczącej wypłacanych należności radnym, sołtysom, w tym diet i innych ustawowych świadczeń;
 • wnioskowanie w sprawie udzielenia imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli dla podległych pracowników;
 • sprawowanie bieżącego nadzoru i kierowanie pracą Referatu Księgowości i Budżetu.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych